Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 รวมระเบียบการรอบที่ 1
31 ต.ค. 62
3,834 views
Favorite
Shares
0

เริ่มแล้ว TCAS 63 การสมัครเพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย โดยในรอบที่ 1 จะเริ่มรับสมัครช่วงวันที่ 2 – 16 ธ.ค. 62 โดยจะใช้การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และสอบสัมภาษณ์ เป็นเกณฑ์หลัก น้อง ๆ ที่สนใจจะยื่นรอบที่ 1 ไปเช็คระเบียบการกันเลย แต่ละมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ทยอยอัปเดตระเบียบเรื่อย ๆ

 

กรุงเทพและปริมณฑล          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio

- TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio

- TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา

- TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

- TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio

- TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิมปิกวิชาการ

- รับตรง 63 ม.มหิดล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

- TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- TCAS 63 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 โควตาเรียนดี

- TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ

- TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาเรียนดี

- TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 Portfolio

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- TCAS 63 ลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- TCAS 63 ม.สวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio

 

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- รับตรง 63 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบที่ 1

 

ม.นวมินทราธิราช

- TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio

 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

- TCAS 63 กสพท รอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช
 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

- TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

TCAS 63 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

- TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio

 

ภาคเหนือ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

- TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

- TCAS 63 ม.พะเยา รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

- TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio

 

ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- TCAS 63 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

- TCAS 63 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

- TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- TCAS 63 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 1 โควตานักเรียนดี

- TCAS 63 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 1 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

 

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio

- TCAS 63 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ วิทยาเขตพัทลุง 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

- TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

- TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ

   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio 

 

กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 1 Portfolio

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รอระเบียบการเร็ว ๆ นี้

 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

TCAS 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio

 

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio 

 

ม.ราชภัฏอุดรธานี

- รับตรง 63 ม.ราชภัฏอุดรธานี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

 

ทยอยอัปเดตระเบียบเรื่อย ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Related Content