Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 พ.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการรับเข้าพิเศษ **มีทุนการศึกษา

 

TCAS 63 ม.เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2K views | 11 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
04 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาการเงิน
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาการตลาด
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
สาขาวิชาการจัดการ
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้น ม. 6 หรือสำเร็จชั้น ม. 6 
- เด็กซิ่ว ปวช. กศน. สมัครได้
- รับทุกแผนการเรียน 
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ไม่ต้องแนบ Portfolio
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน
- ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
- ส่งเอกสารการสมัครตามที่กำหนดในระเบียบการ
- สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการรับเข้าพิเศษ จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อก่อนใคร !! 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 25 พ.ย. 62

Related Content