Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio
11 พ.ย. 62
9K views
Shares
0

TCAS 63 ม.มหิดล เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio
9K views | 11 พ.ย. 62
1,121 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 8 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- โรงเรียนนานาชาติ ต้องมีหลักฐานการเทียบเกรดจากโรงเรียน
- ใช้ GPAX 5 หรือ 6 เทอม ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 กระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ค่าสมัคร 850 บาท
- สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 15 - 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content