Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 โควตาเรียนดี
16 ต.ค. 62
8K views
Shares
0

TCAS 63 พระนครเหนือ เปิดรับ รอบที่ 1 โควตาเรียนดี

1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 โควตาเรียนดี
8K views | 16 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
16 ต.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 25 วัน
16
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิ ปวช. / ปวส. เฉพาะที่กำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามคณะที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน ตามที่กำหนด
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่คณะสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ต.ค. - 16 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับคณะที่สมัคร ดูที่ระเบียบการ
Related Content