Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio
17 ก.ย. 62
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
1.  โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
3. โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
4. โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
6. โครงการพิเศษสำนักวิชา
7. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
8. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

TCAS 63 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 17 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการที่สมัครกำหนด

1.  โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว >>Click
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน >>Click
3. โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ >>Click
4. โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ >>Click
5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา >>Click
6. โครงการพิเศษสำนักวิชา >>Click
7. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า >>Click
8. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ขนาดกระดาษ A4 ความยาว 5 - 10 หน้ากระดาษ
(งดรับ Portfolio แบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่มทุกรูปแบบ)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

Related Content