Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio
18 พ.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
-  โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
- โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
-  โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
-  โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ

TCAS 63 ม.ทักษิณ รอบที่ 1 Portfolio
1K views | 18 พ.ย. 62
1,246 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คณะ/สาขาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content