Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter
07 พ.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter (มีทุนการศึกษา)

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter
2K views | 07 พ.ย. 62
400 คน
01 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
เหลืออีก 4 วัน
01

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
ศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และแผนการเรียนตามสาขาวิชาสมัครกำหนด​

ประเภทการสมัคร (เลือกเพียง 1 ประเภท)
1. ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 15 หน้า ขนาดไม่เกิน 50 MB เป็น .pdf ไฟล์เท่านั้น พร้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ยื่นผลคะแนน ตามที่กำหนด ดูที่ระเบียบการ ไม่ต้องยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่กำหนดเกรด​

**มีทุนเต็มจำนวน และทุนครึ่งจำนวน** รายละเอียดการสอบชิงทุน ดูที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ฟิสิกส์ (เฉพาะผู้สมัครที่ชิงทุนการศึกษา)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 25 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 13 ธ.ค. 62

สอบ
: 21 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ม.ค. 63

Related Content