Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
รับตรง 66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
07 พ.ย. 65
7K views
 
Shares
0

รับตรง 66 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบ่งกลุ่มการรับ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติตามระบบการศึกษา ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS Academic UKVI อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเปิดรับสมัคร
- ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
กลุ่มที่ 3 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ
**คุณสมบัติตามระบบการศึกษาของกลุ่มทื่ 2 และ 3 ดูที่ระเบียบการ**
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า
- ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
- ตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 ต.ค. - 02 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 ธ.ค. 65

กำหนดการอื่น ๆ ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ
Related Content