Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ วิทยาเขตพัทลุง
04 พ.ย. 62
516 views
Shares
0

TCAS 63 ม.ทักษิณ เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครจำนวน 5 รอบ

TCAS 63 ม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเกียร์ปาริชาติ วิทยาเขตพัทลุง
516 views | 04 พ.ย. 62
60 คน
02 ธ.ค. 62 - 29 พ.ค. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
30 คน
2.25/3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
30 คน
2.25/3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 
GPAX 4 หรือ 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

- กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0” ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 และส่งมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- พิจารณาผลการเรียน
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ สมัครด้วยตนเอง
- ส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
- ค่าสมัคร 370 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 29 พ.ค. 63

เปิดรับสมัครจำนวน 5 รอบ
 
- รอบที่ 1 วันที่ 2 – 27 ธ.ค. 62
- รอบที่ 2 วันที่ 1 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
- รอบที่ 3 วันที่6 ก.พ. – 15 มี.ค. 63
- รอบที่ 4 วันที่ 20 มี.ค. – 25 เม.ย. 63
- รอบที่ 5 วันที่ 28 เม.ย. -  29 พ.ค. 63
Related Content