Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio
15 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.แม่โจ้ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

- แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
- แบบจัดสรรโควตา : ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ(โรงเรียนละ 20 คน)
- แบบจัดสรรโควตา : โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

**พิเศษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ ม. แม่โจ้ชุมพร ยกเว้น!! ค่าธรรมเนียมหอพัก 1 ปี**

TCAS 63 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 15 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า 
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูที่แต่ละโครงการที่สมัคร
Related Content