Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วิดีโอ

Editor's Picks
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
ธรรมกถาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นกำลังจิต กำลังปัญญาแก่สาธุชน เรื่อง ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - สรุปพระไตรปิฏกในคลิปเดียว โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ ธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า