Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS66 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
TCAS66 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
23 ธ.ค. 65
8K views
 
Shares
0

TCAS66 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
- โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
- โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน)
- โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)
- โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)
- โครงการ วมว. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ (ส่งผลงานผ่าน Google form)
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)
- โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่งใบสมัครและผลงานมายังคณะฯ)
- โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ)
- โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)
- โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)
- โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)
- โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

TCAS66 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
8K views | 23 ธ.ค. 65
ไม่ระบุ
19 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
ปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า *ตามโครงการสมัครกำหนด
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน เฉพาะโครงการที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 พ.ย. 65 - 18 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 66

สอบสัมภาษณ์
: 28 - 29 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ก.พ. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
: 7 ก.พ. 66

- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.mytcas.com
: 7 - 8 ก.พ. 66

- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) 
: 9 ก.พ. 66
Related Content