Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
05 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio **ระเบียบการเต็ม เร็ว ๆ นี้

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
- โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
- โครงการเพชรตะวันออก
- โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
- โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
- โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัยเด็กดีศรีระยอง
- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการ สอวน 
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
- โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ 
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
- โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 
- โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 1)

TCAS 63 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 05 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 ม.ค. 63

Related Content