Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 1 Portfolio
06 ธ.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 1 Portfolio

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- วิทยาลัยการฝึกหัดครู
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ

TCAS 63 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 1 Portfolio
1K views | 06 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. *เฉพาะสาขาที่กำหนด​

ประเภทการสมัครที่เปิดรับ ดังนี้
1. ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียน มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ประเภทความสามารถพิเศษ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฏยศิลป์ และการละคร มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00  

3. ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- เป็นผู้มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
- แฟ้มสะสมผลงาน (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ม.ค. 63

Related Content