Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS66 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตบางเขน
TCAS66 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตบางเขน
27 ต.ค. 65
10K views
 
Shares
0

TCAS66 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตบางเขน

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
- โครงการช้างเผือก จำนวนรับ 1,916 คน
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวนรับ 104 คน
- โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2566 จำนวนรับ 637 คน (รับสมัคร 8 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66)
- คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล
- โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 498 คน
- โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า *ตามโครงการสมัครกำหนด
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน TGAT เฉพาะโครงการ/คณะสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. 65 - 09 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 ม.ค. 66

สอบสัมภาษณ์
: 27 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ก.พ. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
: 30 ม.ค. 66
- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.mytcas.com
: 7 - 8 ก.พ. 66
- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) 
: 9 ก.พ. 66
Related Content