Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio
31 ต.ค. 62
7K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 2 – 16 ธ.ค. 62**
8. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
9. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
10. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
11. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
12. โครงการลูกแสดทอง รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62
13. โครงการผู้พิการ รับสมัคร 2 – 11 ธ.ค. 62

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio
7K views | 31 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า​
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 11 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการ
Related Content