ข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการทรูปลูกปัญญา (Terms & Conditions of Service)
 

             ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้บริการทรูปลูกปัญญา (“ทรูปลูกปัญญา”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่บริการของทรูปลูกปัญญาได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้


1.การได้มาซึ่ง User Name และ Password และการเก็บรักษา

             สมาชิกของทรูปลูกปัญญา จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website หรือ Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันและเป็นความจริงให้แก่บริษัท และเมื่อผู้ขอใช้บริการได้กดสมัครสมาชิกแล้ว จะได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการได้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีสมาชิก 1 บัตรประชาชนต่อหนึ่งบัญชี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกกรอกไว้ไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทมีสิทธิปฎิเสธการลงทะเบียนของผู้ขอใช้บริการหรือระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

             เมื่อผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนจะอยู่ในฐานะสมาชิกต่อเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name)  และรหัสผ่าน (Password)     จากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ความเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือกระทำผิดกฎหมายใดๆ รวมถึงกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในการให้บริการทรูปลูกปัญญา เป็นต้น


2.การใช้ทรูปลูกปัญญา

             2.1 การใช้บริการทรูปลูกปัญญาบน Website หรือ Application บนมือถือ ไม่ว่าเวลาใด สมาชิกรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูปลูกปัญญาทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจะได้กำหนดให้มีขึ้นเพิ่มเติมภายหลัง อันเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหรือให้ความรู้ทางด้านการศึกษากับสมาชิกหรือเป็นการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นสมควรหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

             2.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการของทรูปลูกปัญญาได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด   ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ในเวลาใดๆ ก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

             2.3 สมาชิกจะไม่ใช้บริการทรูปลูกปัญญาในเชิงพาณิชย์   เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท  ทั้งนี้   ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้สมาชิการใช้บริการในเชิงพาณิชย์แล้ว  การกระทำใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของสมาชิกดังกล่าวอันเนื่องจากการใช้บริการในเชิงพาณิชย์  ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของสมาชิก โดยสมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกที่สมาชิกมีนิติสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของสมาชิกแล้ว สมาชิกตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามที่บริษัทเรียกร้องโดยจะไม่โต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น

             2.4 สมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ เสียง คลิปวิดีโอ หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ (“เนื้อหา”) ที่ได้นำเข้ามาวางใน Website หรือ Application ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม และต้องไม่รบกวนการใช้บริการ หรือละเมิดสิทธิของสมาชิกอื่นที่เข้ามาร่วมใช้ หรือผิดหลักศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ หากบริษัทพบการกระทำดังกล่าว สมาชิกยินยอมให้บริษัทงดการให้บริการ ลบข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกโดยรวมโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่างหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกที่กระทำผิดกฎหมายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้

             2.5 สมาชิกตกลงจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่น  กระทำการใดๆ  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนื่งของบริการทรูปลูกปัญญา  และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ กับสมาชิกผู้ใช้บริการอื่นๆ และ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทอื่นที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษั

             2.6 สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการเป็นสมาชิกทรูปลูกปัญญาให้แก่บุคคลอื่นได้

             2.7 หากบริษัทตรวจสอบพบว่า  สมาชิกแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ    อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล   โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิด บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที และสมาชิกต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

             2.8 สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ของการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ด เป็นต้น

             2.9 สมาชิกรับทราบว่า   บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ  ก็ได้  หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการทรูปลูกปัญญาฉบับนี้ หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

             2.10 การใช้บริการทรูปลูกปัญญา สมาชิกตกลงใช้นามจริง หรือนามแฝง ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

             2.11 สมาชิกรับรองว่าเนื้อหา ที่นำเสนอใน Website หรือ Application ทรูปลูกปัญญา เป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อบริษัท หากนำเอาเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ใน Website หรือ Application ทรูปลูกปัญญา บริษัทมีสิทธิลบเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีพร้อมทั้งมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือข้อมูลใดของสมาชิกหลังจากนั้น เพื่อให้เข้ามายัง Website หรือ Application ทรูปลูกปัญญาได้ตามระยะเวลาและภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทเห็นสมควร

             2.12 สมาชิกจะไม่นำเสนอเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์   หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด   สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองโดยตรงทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท


3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

             3.1 สมาชิกรับทราบว่าบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในเนื้อหาใน Website หรือ Application ทรูปลูกปัญญา หรือข้อมูลใดที่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น มาเผยแพร่ใน Website หรือ Application ทรูปลูกปัญญา ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์ เนื้อหาต่างๆ บทความ รูปภาพ เสียงส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

             3.2 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า สมาชิกไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

             3.3 สมาชิกรับรองว่า  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่สมาชิกได้นำมาโพสต์ใน    Website    หรือ Application ทรูปลูกปัญญา ได้ให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการโพสต์แล้ว โดยจะไม่มีกรณีของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด หากมีบุคคลใด ๆ กล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในงานอันมีลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับเนื้อหาที่สมาชิกได้นำมาโพสต์ไว้ดังกล่าว สมาชิกตกลงรับผิดชอบในความเสียหายทั้งปวง ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากบริษัท และ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้องเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายเพราะเหตุดังกล่าว สมาชิกตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงโดยจะไม่โต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น อนึ่ง สมาชิกตกลงจะดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยไม่ชักช้ารวมทั้งจะดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาการผิดคำรับรองของตนด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองอย่างเร็วที่สุด


4. ข้อจํากัดการใช้ User Name และ Password

             สมาชิกจะต้องรักษา User Name และ Password ไว้เป็นความลับเฉพาะตน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดนำ User Name และ Password ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการใดๆ เป็นอันขาด อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ User Name และ Password ของสมาชิกนั้น สมาชิกตกลงจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

             เนื่องจากบริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาที่มีการเผยแพร่และปรากฏบน    Website    หรือ Application ของทรูปลูกปัญญาได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นของบริษัท สมาชิก หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจึงไม่สามารถรับรองต่อสมาชิกได้ว่าเนื้อหาดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือเหมาะสมกับบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะผู้ปกครองของสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือด้อยความสามารถพึงต้องช่วยให้คำแนะนำตามสมควร ดังนั้น หากเกิดความเสียหายต่อสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกอันเนื่องจากการใช้บริการเนื้อหาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก และสมาชิกตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการทรูปลูกปัญญาทั้งสิ้น


5. การรับผิดชดใช้

             หากสมาชิกประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของทรูปลูกปัญญาอันทำให้เกิดความเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆ แก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังกล่าว

             สมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการทรูปลูกปัญญาบน Website หรือ Application


6. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

             6.1 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าทรูปลูกปัญญา เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเฉพาะบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของสมาชิก หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

             6.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ทรูปลูกปัญญาแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ


7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

             ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย


8. การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

             สมาชิกยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการสมัครเข้าใช้บริการทรูปลูกปัญญาไว้ ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยสมาชิกรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เพื่อการวิจัยตลาดและการส่งเสริมการบริการ หรือเพื่อการเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทในเครือ เครือกิจการ เครือธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทและ/หรือสมาชิกเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อทรูปลูกปัญญา สามารถติดต่อได้ที่ 02-858-8335