Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 1 Portfolio
28 พ.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏนครปฐม เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร์

TCAS 63 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 1 Portfolio
1K views | 28 พ.ย. 62
3,469 คน
10 ต.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
เหลืออีก 8 วัน
10
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู *เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ จุดรับสมัครนักศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม 
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ต.ค. - 22 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 05 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ม.ค. 63

Related Content