Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio
08 พ.ย. 62
7K views
Shares
0

TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio​ **โครงการมีอัปเดตเรื่อย ๆ

โครงการที่เปิดรับดังนี้ 
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ​
- โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการทายาทแพทย์แผนไทย​
- โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน​
- โครงการไนติงเกล​
- โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 
- โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ​
- Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020
- โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร​
- โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร​
- คณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ​
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ​
- โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สองกลฝังตัว"

TCAS 63 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio
7K views | 08 พ.ย. 62
2,991 คน
03 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
03
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่โครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 11 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการ
Related Content