Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
08 ต.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 
2. สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
4. สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 

TCAS 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 Portfolio
3K views | 08 ต.ค. 62
118 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
40 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
28 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
30 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX ตามที่กำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามสาขาวิชาที่สมัครกำหนด

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) จำนวนรับ 40 คน >>Click
- สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จำนวนรับ 20 คน >>Click
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 28 คน >>Click
- สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) จำนวนรับ 30 คน >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือผ่านระบบ Internet Banking

 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

**เช็คปฏิทินของแต่ละสาขาวิชาที่ระเบียบการ**
Related Content