Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio
17 ต.ค. 62
6K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- สาขาวิชารังสีเทคนิค
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
- สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
- สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 
- สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 
- สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1 Portfolio
6K views | 17 ต.ค. 62
580 คน
02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะที่กำหนด
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน   
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาทต่อหลักสูตร/สาขาวิชา ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร/สาขาวิชา โดยแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถเลือกกลุ่มสมัครได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 08 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 07 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ม.ค. 63

Related Content