Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน
30 ต.ค. 62
7K views
Shares
0

TCAS 63 ม.มหาสารคาม เปิดรับรอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
- เป็นนักเรียนที่เป็นดนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาให้บริการแก่สังคม และมีหนังสือรับรอง
- ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสถานศึกษาสาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ส่งพร้อมใบสมัคร)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งใบสมัคร และ แฟ้มสะสมผลงาน ทางไปรษณีย์ ส่งแบบ EMS เท่านั้น หรือ นำส่งที่กองกิจการนิสิต โดยโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมส่ง  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 06 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ธ.ค. 62

Related Content