Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio
04 พ.ย. 62
5K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เชียงใหม่ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
2. โครงการพิเศษ
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
- โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
- โครงการรับนักเรียนพิการ
- โครงการพิเศษอื่น ๆ
3. โครงการดำเนินการโดยคณะ

TCAS 63 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 04 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ผ่าน Application SCB Easy 
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 13 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 - 12 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content