Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio
07 พ.ย. 62
932 views
Shares
0

TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio  

TCAS 63 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio
932 views | 07 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน  
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ 
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์

**ระเบียบการเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต >>Click
ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 2 - 11 ธ.ค. 62
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง วันที่ 2 - 16 ธ.ค. 62
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการ
Related Content