Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio
21 พ.ย. 62
10K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2 โครงการผู้พิการ
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6. โครงการนักกีฬา
7. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
8. โครงการหลักสูตรนานาชาติ

TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio
10K views | 21 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
เหลืออีก 1 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามที่กำหนด​
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ไปรษณีย์ ตามที่กำหนด 
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น​
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 15 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content