Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ
30 ต.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับรอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ

TCAS 63 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ
1K views | 30 ต.ค. 62
200 คน
01 ต.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
40 คน
2.50
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชานิติศาสตร์
40 คน
2.50
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
40 คน
2.50
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาบัญชี
40 คน
2.50
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวสุขภาพระดับสากล
40 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในไทยหรือต่างประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีหลักฐานแสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- มีหลักฐานแสดงความถนัดเฉพาะด้าน ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนที่กำหนด
- ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ต.ค. - 10 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 13 ธ.ค. 62

Related Content