Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ
17 ต.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 พระนครเหนือ เปิดรับรอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์

TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ
2K views | 17 ต.ค. 62
70 คน
16 ต.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
ปิดรับสมัคร
16

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
70 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 
- ศึกษาในระบบนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ Grade12 หรือ year 13 หรือ
- สมัครด้วยวุฒิ GCE, GED ตามคุณสมบัติที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ
- แฟ้มสะสมผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ
- เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ต.ค. 62 - 07 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 14 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ม.ค. 63

Related Content