Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio
15 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นเรศวร เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio จำนวน 25 โครงการ

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 15 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
เหลืออีก 2 วัน
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- วุฒิ ปวช. เฉพาะบางโครงการ
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า (แนบมากับใบสมัคร)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 โครงการ และเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน ทางไปรษณีย์ ไปที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 2 - 18 ธ.ค. 62  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 21 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content