แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
22 of 45
ข้อที่ 22.

วัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 ก้อน คือ A, B และ C มีขนาดและน้ำหนักเท่ากัน วางซ้อนกันบนพื้นดังภาพ จงพิจารณาว่าข้อใดระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

เฉลย

ตอบ 4) แรงที่ C กระทำต่อพื้น และแรงที่พื้นกระทำต่อ C เนื่องจากวัตถุ C ออกแรงดันพื้น จึงทำให้พื้นออกแรงดันวัตถุ C กลับ ดังนั้น แรงทั้ง 2 แรง จึงเป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา

ทบทวนบทเรียน