Log in | วันพุธที่ 23 ก.ย. 2563 | 1:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
Unit 9
แผนที่ 9
เรื่อง What can you do?
6,279 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
Unit 8
แผนที่ 8
เรื่อง What time do/did you get up?
1,632 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 64
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 64
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันขึ้นปีใหม่
3,813 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 63
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 63
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1,586 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 62
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 62
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ทหาร
1,591 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 61
เศรษฐศาสตร์
แผนที่ 61
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พระสงฆ์
1,323 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 60
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 60
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ธงชาติ และเพลงชาติ
1,673 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 59
ประวัติศาสตร์
แผนที่ 59
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ชาติของเรา
933 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 58
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 58
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: แรงลม
888 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 57
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 57
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลม
759 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 56
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
แผนที่ 56
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันลอยกระทง
1,981 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 55
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 55
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศ (2)
791 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 54
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 54
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศ (1)
694 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 53
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 53
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: รุ้ง
792 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 52
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่ 52
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ฝน
3,452 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 51
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่ 51
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การใช้น้ำอย่างประหยัด
1,294 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 50
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่ 50
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของน้ำ
1,126 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 49
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่ 49
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: น้ำ (2)
824 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 48
ภูมิศาสตร์
แผนที่ 48
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: น้ำ (1)
948 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 47
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนที่ 47
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของดิน
1,564 ครั้ง