แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
23 of 45
ข้อที่ 23.

วัตถุทรงลูกบาศก์จมอยู่ในน้ำยาล้างจานทั้งก้อนดังภาพ โดยแรงพยุงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุมีค่า 12 นิวตัน และแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านบน และผิวด้านข้างแต่ละด้านมีค่า 6 และ 4 นิวตัน ตามลำดับ จงหาแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อผิววัตถุด้านล่าง

เฉลย

ตอบ 2) 18 นิวตัน

แรงพยุงเป็นแรงลัพธ์ของแรงที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุในแนวแกน y โดยแรงลัพธ์ที่น้ำยาล้างจานกระทำต่อวัตถุในแนวแกน x มีค่าเป็นศูนย์

จาก ∑Fy = Fล่าง - Fบน

         FB = Fล่าง - Fบน

         12 = Fล่าง - 6

      Fล่าง = 18 N