หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4837 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613523 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 63 ป.6 0 เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613522 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 ป.6 3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613521 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 ป.6 1.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613520 UP SKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 18.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613519 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 ป.6 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 4.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 3.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97 เริ่มทำข้อสอบ