อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2018
Proposal True Young Producer Award 2018
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผล True Young Producer Award 2018


ประกาศรายชื่อ 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

True Young Producer Award 2018

ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'
ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ด้วยความสนับสนุนของ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และยูนิเซฟ


ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 675 ทีม จาก 52 สถาบัน ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานในรอบที่ 2 จนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ในวันพุธที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีดังนี้...
1.ทีม Get your hands off my beer


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยอภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์


สมาชิกในทีม


-น.ส.เมษญา คำมั่น


-นายวรวิช บุญใหญ่2.ทีม แก๊งนักสืบ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์


สมาชิกในทีม


-นายกฤษณะ ทรัพย์จตุพร


-น.ส.ขวัญกมล หนูแก้ว


-น.ส.สาริศา บุญแจ่มรัตน์3.ทีม มมอ.


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์


สมาชิกในทีม


-น.ส.วริศรา เงินวิลัย


-น.ส.ศุภารดา ชูชื่อ


-น.ส.ชิชา เบ้าสุข4.ทีม #พ่ออยากให้เป็นเด็กฟิล์ม


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์


สมาชิกในทีม


-น.ส.ชนมณี นันท์ธราธร


-น.ส.กุลนาถ บัวทรัพย์


-น.ส.กุลธิดา สิงห์ทอง5.ทีม ข้าวปั้น


คณะออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง


อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์


สมาชิกในทีม


-น.ส.สืบสาน วัฒนะโชต์


-น.ส.ฐิติภา เทียนทอง


-น.ส.ณัฐธิดา สิริเกษมสุข6.ทีม สวัสดีคะ ขอบคุณมากนะค่ะ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ


สมาชิกในทีม


-นายปทิรภูมิ สุขเกษม


-น.ส.ณหทัย เนาถาวร


-น.ส.นปภา วิชัยกุล7.ทีม Popular Million Project By Art Ed


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เขม เคนโคก


สมาชิกในทีม


-น.ส.ญาสุมินทร์ เทียนคำ


-น.ส.ฐิติรัตน์ นพแก้ว


-นายปริญญา แหล่แก่น8.ทีม Trigger


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พรรณพิลาศ กุลดิลก


สมาชิกในทีม


-น.ส.วิจิตรา คูหาประเสริฐสุข


-น.ส.ภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต


-น.ส.นิรชา เหล่ามาลา9.ทีม ฮัลโหลสติ


คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต


สมาชิกในทีม


-น.ส.นัทธมน มัชฉิมานนท์


-น.ส.พัชรนันท์ สมาทิน


-น.ส.จรณินทร์ อินทร์เปลี่ยน10.ทีม Black Water Production


คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง


สมาชิกในทีม


-นายชวนากร แสงสว่าง


-นายกิตติชัย ขอมีกลาง
*เรื่องที่ควรทราบ*


-ลำดับที่ประกาศผลไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน 


-ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับสมาคมโฆษณา

แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส แบงคอก ริเวอร์ไซด์ ซอยเจริญนคร 17 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.


-ทีมที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop จะถือว่า ‘สละสิทธิ์’ คณะกรรมการจะเลื่อนทีมในลำดับถัดไปเข้ารอบแทน


-นิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม กรุณาติดต่อคณะกรรมการจัดประกวด


พี่กิ๊ฟท์ โทร.02-8586279 , 089-1396064 

ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนา…

True Young Producer Award 2018โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018 ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying  หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'


 
 
     กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ     
 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
 
3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์
 
 
 
เจ้าของโครงการ ฯ
 
- กลุ่มทรู
 
 
 
ผู้ดำเนินโครงการ ฯ
 
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรูวิชั่นส์ 
- ทรูมูฟ เอช
 
 
 
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ
 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ยูนิเซฟ
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
 ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 
 
 
 
 
ประเภทของการประกวด
 
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'
 
 
 
หลักเกณฑ์การประกวด 
 
การคัดเลือกรอบ Story Board
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานการประกวดดังนี้...
 
1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561
 
2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  
การตอบโจทย์ ความ WOW ของไอเดีย การใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 
3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษ
ขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 1
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่าง
วันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
การคัดเลือกรอบที่ 2
 
1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 
2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award2018
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์
ในการประกวด***
 
3)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMVความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080)
ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)
 
 
 
การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
 
1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการจาก กลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม , ยูนิเซฟ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 
 
2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 
3) งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 
4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับ
ใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 
5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 
 
6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
 
 
 
รางวัล และ ทุนการศึกษา
 
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 285,000 บาท
 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
- ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
4) รางวัล Popular Vote
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ประกาศนียบัตร
 
6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์สูงที่สุด (ทางwww.youtube.com/truemoveh)
- ทุนการศึกษา 100,000 บาท
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทร. 02-8586279 , 089-1396064
 
 
 
วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2018
 
ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ : 2 กรกฎาคม 2561
 
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 4 - 9 ตุลาคม 2561
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก 10 ตุลาคม 2561
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 16 ตุลาคม 2561
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 17 ตุลาคม 2561 
 
กิจกรรม Workshop : 29 ตุลาคม 2561
 
ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
 
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2561
 
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : 12 - 31 ธันวาคม 2561
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : 20 ธันวาคม 2561
 
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 20 ธันวาคม 2561


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน