อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2020
Proposal True Young Producer Award 2020
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม 

 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ครั้งที่ 16  True Young Producer Award 2020

 

ปลูกใจรัก(ษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 

 

(Time for Nature : use plastic responsibly)

 

 

 

 

 

 

     กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ,ทรูวิชั่นส์ ,ทรูไอดี และ ทรูมูฟ เอช

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

     ในปัจจุบันคนเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกันมากมาย ส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติก ที่ใส่ผัก , ผลไม้ อาหารที่สุกทั้งร้อนและเย็น ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ เมื่อมีการใช้พลาสติกกันมากก็มีพลาสติกที่เราทิ้ง ที่เรียกว่าขยะพลาสติกก็มากขึ้นตามไปด้วย  ของที่มีคุณมีประโยชน์ก็อาจจะมีโทษมีอันตรายได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี  ดังนั้นเราทุกคนสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้โดยเริ่มที่ตัวเราเพียงใช้อย่างเหมาะสม ใช้เท่าที่จำเป็น และจัดการอย่างถูกวิธี รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชนทุกคนตระหนักและหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกส่วนต้องรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม มิได้เป็นเรื่องไกลตัวและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงมายังมนุษย์หรือตัวเราเอง 

   

   

     

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ 

 

3.เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

 

4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

 

 

 

เจ้าของโครงการ ฯ

 

- กลุ่มทรู

 

 

 

ผู้ดำเนินโครงการ ฯ

 

- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

 

- ทรูวิชั่นส์

 

- True ID

 

- ทรูมูฟ เอช

 

 

 

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ

 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

 

- องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

 

- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

 

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

 

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

 

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

 

 

 

สมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Story Board ได้ที่นี่

 

 คลิก  

 

- www.trueid.net

 

- www.trueplookpanya.com

 

- เฟสบุคแฟนเพจ True Young Producer Award

 

 

 

ประเภทของการประกวด

 

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที 

 

ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

(Time for Nature : use plastic responsibly)

 

 

 

หลักเกณฑ์การประกวด 

 

การคัดเลือกรอบ Story Board

 

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง

 

 

หลักฐานการประกวดดังนี้...

 

1) สมัคร และส่งหลักฐานการศึกษา , ผลงานโฆษณาต้นร่าง Story Board  พร้อมconcept ของเรื่องความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด  ได้ที่  www.trueid.net

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

 

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064

 

 

2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

 

-การตอบโจทย์

 

-ความ WOW ของไอเดีย

 

-การใช้ภาษาที่เหมาะสม

 

-เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

 

 

3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสี หรือ ขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 (ตามแบบฟอร์มที่โครงการ ฯ กำหนดให้)  โดยใน 1 กระดาษ A 4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน  

ส่งพร้อมconcept ของเรื่องความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 

 

 

การคัดเลือกรอบที่ 1

 

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2563  และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

 

การคัดเลือกรอบที่ 2

 

1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม2563 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา ในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  TRUE VWORLD

 

***ทีมที่ผ่านเข้ารอบ หรือ นิสิต-นักศึกษา ในทีมคนใด ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม Workshopได้ จะต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

 

1)  คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ11 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

 

2)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ11 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

 

3)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 11 ทีม จะต้องผลิตผลงานตาม Story Board ที่ผ่านเข้ารอบเท่านั้น ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

 

4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080)  มาที่  www.trueid.net

 

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 

1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู  ,ทรูวิชั่นส์ ,ทรูไอดี ,สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา ร่วมตัดสิน 

 

2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

 

3) ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการ ฯ

 

4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

 

5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 

 

6) คำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

 

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

 

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

 

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 290,000 บาท

 

***รางวัลทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม***

 

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

 

- ถ้วยเกียรติยศ True Young Producer Award 

 

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 

 

- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

 

4) รางวัล Popular Vote

 

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

 

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

***รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 

 

5) รางวัลชมเชย 8 รางวัล

 

- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

 

- เกียรติบัตร

 

 

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2020

 

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2563

 

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 1 – 8 ตุลาคม 2563

 

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก : 9 ตุลาคม 2563

 

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 15 ตุลาคม 2563

 

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ : 16 ตุลาคม 2563

 

ทาง  www.trueid.net ,www.trueplookpanya.com ,www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

 

กิจกรรม Workshop : 28 - 30 ตุลาคม 2563

 

ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

 

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2563

 

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 15 ธันวาคม 2563

 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 15 ธันวาคม 2563

 

On Air ผลงานภาพยนตร์โฆษณา 11 ทีม : มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน