อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2019
Proposal True Young Producer Award 2019
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

 
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทาน
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15
 
True Young Producer Award 2019
 
ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
............................................................................................................................
 
 
กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 
 
ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
 
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 
เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 
เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์
 
 
 
เจ้าของโครงการ ฯ
 
- กลุ่มทรู
 
 
ผู้ดำเนินโครงการ ฯ
 
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 
- ทรูวิชั่นส์
 
- ทรูมูฟ เอช
 
 
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ
 
- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 
- สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
- มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน
 
- มูลนิธิ HUG Project Thailand
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 
 
www.trueplookpanya.com
 
เฟสบุคแฟนเพจ 'True Young Producer Award'
 
 
 
ประเภทของการประกวด

 
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
 
ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
 
หลักเกณฑ์การประกวด
 
 
การคัดเลือกรอบ Story Board
 
 
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...
 
 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
 
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
 
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
 
 
ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board)ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 
 
ความ WOW ของไอเดีย
 
การใช้ภาษาที่เหมาะสม
 
เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 
 
ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A 4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 1
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 2
 
 
- คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award 2019
 
- ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2562 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
 
 
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***
 
 
 
การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ
 
 
- คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
 
โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
 
 
- ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
 
 
- ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMV
 
ความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080) ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
 
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)
 
 
 
การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
 
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , วปอ รุ่น 57 และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
 
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 
ภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 
เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 
ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
 
คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
 
 
 
รางวัล และ ทุนการศึกษา
 
 
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม
 
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น
 
(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท
 
รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 290,000 บาท
 
 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
- ถ้วยเกียรติยศTrue Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
4) รางวัล Popular Vote
 
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
 
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
 
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
- เกียรติบัตร
 
 
6) รางวัลเข้าร่วม Workshop True Young Producer Award 2019
 
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 ทีม
 
 
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า700,000 บาท
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064
 
 
 
วันและเวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2019
 
 
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน
 
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1
 
7 - 11ตุลาคม 2562
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก
 
15 ตุลาคม 2562
 
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2

17 ตุลาคม 2562
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
 
18 ตุลาคม 2562
 
ทาง www.trueplookpanya.com
 
 
 
 
กิจกรรม Workshop
 
30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
 
 
ระยะเวลาผลิตโฆษณา
 
2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
 
 
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 
2 ธันวาคม 2562
 
 
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม
 
13 - 31 ธันวาคม 2562
 
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 
19 ธันวาคม 2562
 
 
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 
19ธันวาคม 2562
 


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน