อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2016
Proposal True Young Producer Award 2016
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ชวนชม 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YPA2016

กฏกติกา รางวัลยอดเข้าชม(วิว) , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์ (ในทางบวก) สูงสุดบน YouTube  ของทรูมูฟ เอช”

เพื่อรับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ผลงาน 10 ทีมสุดท้าย จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

True Young Producer Award  2016

ในหัวข้อ “TOGETHERคุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”

        หลังจากที่โครงการประกวดฯได้ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ทรูมูฟ เอช ได้นำผลงานทีมที่เข้ารอบสุดท้าย  10 ทีม  อัพโหลดขึ้นทางยูทูป (YouTube) เพื่อให้นักศึกษาทุกสถาบันและประชาชนทั่วไปเข้าคลิกเข้ามาดู หากทีมใดมียอดเข้าชม(วิว) ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์ (ในทางบวก) สูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นทุนการศึกษา 100,000 บา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและได้รับรางวัล จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

   1.1 เป็นผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีมจากการการประกวด True Young Producer Award 2016 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  เท่านั้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

          1.ทีม Solitude 

              คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          2.ทีม Help! I need somebody help  

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          3.ทีมแกงกระหรี่รสเด็ดเผ็ดถึงใจ 

              คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          4.ทีม Tokemon 

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          5.ทีมชายสามอาหารแห้ง 

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          6.ทีมนารีสาดแสง 

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          7.ทีม MT NSRU 

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          8.ทีม Twin Planet 

              คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          9.ทีมเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืน 

              คณะสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          10.ทีม JMT 

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     1.2 ผลการตัดสินเมื่อ  20  ธันวาคม 2559 ไม่มีผลต่อการตัดสินในรายการนี้

     1.3 ผลงานทั้ง 10 ทีม มีทั้งผลงานที่มีการปรับแก้ไขและไม่ปรับแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ 

     1.4 ผลงาน10 ทีมจะถูกอัพโหลดขึ้นทางยูทูป ของทรูมูฟ เอช เท่านั้น

     1.5 วิธีการเข้าร่วมรายการ : ทีมที่เข้าร่วมรายการจะต้องส่งผลงานให้แก่ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (เรียลมูฟ) จากนั้นเรียลมูฟจะนำลิงค์ทั้ง 10 ทีมลงประกาศใน www.facebook.com/TrueYoungProducerAward.YPA ในเวลา 10.00 น วันที่ 16 มกราคม 2560          

2. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมชมผลงาน : นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

3. กำหนดการเข้าชมผลงาน  : ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของวันที่  16 มกราคม  2560  ถึง  24.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2560   

4. เกณฑ์การตัดสิน : พิจารณาจากผลงานที่มีผู้เข้าชมตามข้อต่อไปนี้ ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

     4.1 ยอดวิว นับเป็น 1 คะแนน

     4.2 ยอดแชร์ นับเป็น 2 คะแนน

     4.3 ยอดคอมเมท์ (ในทางบวก) นับเป็น 3 คะแนน

5. เพื่อให้การตัดสินครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  และยุติธรรมคณะกรรมการสงวนสิทธิในการทำการตรวจสอบเช็คยอดการเข้าชม(วิว) ยอดแชร์ และยอดคอมเม้นท์ได้ตลอดเวลา

6. การประกาศผลทีมชนะเลิศ : เรียลมูฟในนามทรูมูฟ เอช จะประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ 1 ทีม ทาง   www.facebook.com/TrueYoungProducerAward.YPA  ในวันที่  16 มีนาคม 2560 เวลา10.00น.

7. ของรางวัล : ทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล กับทีมที่ได้คะแนนสูงสุด

8.การรับของรางวัล : ทีมที่ชนะสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ด้วยตัวเอง โดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ( จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาทบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรที่ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด เลขที่ 18  อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ภายใน  5 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อทีมที่ชนะ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น ในการนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าว ภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของเรียลมูฟแต่ผู้เดียว

9. ผู้รับรับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

10. ของรางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดได้  รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคลอื่นใดได้ด้วย

11. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับทีมที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป  หากทีมชนะเลิศทำหรือมีส่วนร่วมหรือให้บุคคลใดกระทำการทุจริตจากยอดวิวหรือดำเนินการใดๆอันเป็นการไม่สุจริตหรือทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบหรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

12. เรียลมูฟ มีสิทธิในการถ่ายภาพการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายนั้นแต่เพียงผู้เดียว 

13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สุดหากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการของเรียลมูฟเป็นเด็ดขาด

 

 
ประกาศผลชนะเลิศโครงการ True Young Producer Award 2016

ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ YPA2016

ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ YPA2016

ประกาศรายชื่อทีมและสถาบันที่ผ่านรอบแรก YPA2016

True Young Producer Award 2016

  

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

True Young Producer Award 2016

หัวข้อ  “TOGETHER  คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”  

 

     กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและประเทศชาติ     

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 

3.เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต –นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต – นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไป

 

เจ้าของโครงการ

   • กลุ่มบริษัท ทรู

 

ผู้ดำเนินโครงการ

   • สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

   • ทรู วิชั่นส์ 

   • ทรู มูฟเอช

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

   • ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม

 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน

   • มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

   • www.truevisionswecare.com

   • www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

   • www.trueplookpanya.com

 

ประเภทของการประกวด

   • ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมความยาวไม่เกิน 60 วินาที

 

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

   • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่ แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์ เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559

1)ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

   • การตอบโจทย์

   • ความ WOW ของไอเดีย

   • การใช้ภาษาที่เหมาะสม

   • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

2)ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน(บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 

3)ทีมที่ผ่านการคัดเลือก (จำนวน 20 ทีม) จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณา จากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงาน ด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

1)คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

2)ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29ตุลาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

3)ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ที่แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น.)

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

1)คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มบริษัท ทรู, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 

2)คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

3)หากผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาไม่ทันตามกำหนด    จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ

4)เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

5)ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มบริษัท ทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 

6)คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7)ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 20 ธันวาคม 2559

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

1)รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  

   • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

   • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท

รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

2)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

   • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  

   • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

3)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

   • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 

   • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

4)รางวัล Popular Vote   

   • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  

   • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

5)รางวัลชมเชย 7 รางวัล

   • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

   • ประกาศนียบัตร

6)รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม  คอมเม้นท์  และแชร์สูงที่สุด 

    (ทาง www.youtube.com/truemoveh)

   • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

   • รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 460,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   • แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์ โทร. 0-2615-9773 โทรสาร.0-2615-9119#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน