หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 946 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MA313510 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 4K เริ่มทำข้อสอบ
MA313509 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 3 50 ม.3 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MA313508 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 1.6K เริ่มทำข้อสอบ
MA313507 ข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 50 ม.3 184 เริ่มทำข้อสอบ
MA313506 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 2.5K เริ่มทำข้อสอบ
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10 เริ่มทำข้อสอบ
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56 เริ่มทำข้อสอบ
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 355 เริ่มทำข้อสอบ
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 470 เริ่มทำข้อสอบ
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134 เริ่มทำข้อสอบ
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 k 50 ม.3 370 เริ่มทำข้อสอบ
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 k 48 ม.3 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 k 30 ม.3 1.5K เริ่มทำข้อสอบ
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 k 45 ม.3 325 เริ่มทำข้อสอบ
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 k 50 ม.3 509 เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313378 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 3.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313377 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 831 เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313376 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 996 เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313375 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 326 เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313350 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAMA313349 ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 29.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313341 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม 10 ม.3 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOMA313340 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ โดย ครูแพรไหม 10 ม.3 9.5K เริ่มทำข้อสอบ