เปิดรับสมัครเด็กชายหัวใจธรรมะ
สู่ย่างก้าวตามรอยบาท พุทธศาสดา

เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนการบรรพชาสามเณร

          โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย คือโครงการเพื่อการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน ครอบครัว สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้งอกงามในสังคมไทย และผู้คนจากทุกความเชื่อ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผ่านการถ่ายทอดกิจวัตร กิจกรรม และวิถีปฏิบัติอันเรียบง่าย งดงาม อย่างเป็นธรรมชาติของสามเณรน้อย ทั้ง ๑๒ รูป ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและการศึกษาของไทย โดยผู้ชมจะได้ร่วมปฏิบัติ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเหล่าสามเณรน้อย ตลอดจนร่วมอนุโมทนาบุญในวาระอันเป็นมงคลต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๔ สัปดาห์ของโครงการ
      สำหรับในปีที่ ๕ เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนชาย ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์และมีความตั้งใจจริงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


          ๑. เยาวชนชาย อายุ ๗ – ๑๐ ปี
          ๒. สามารถบรรพชาเป็นสามเณรน้อย ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน (๒๒ เมษายน ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
          ๓. ภูมิลำเนา ทั่วประเทศ
          ๔. เป็นผู้ประพฤติดี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบดูแลตนเองเบื้องต้นได้
          ๕. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคไต โรคหอบหืด หรือโรคที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ
          ๖. เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจโดยได้รับการสนับสนุนและยินยอมจากผู้ปกครองและโรงเรียน
          ๗. ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องมีความสมัครใจที่จะเข้ารับการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
          ๘. ระหว่างการบรรพชาผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ หรือเข้าร่วมอบรมที่ทางทีมงานจัดทำขึ้น
          ๙. เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะมีการเข้าค่ายอบรม ๓ วัน ๒ คืน โดยผู้ปกครองต้องเข้าร่วมอบรมด้วย
          ๑๐. เยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกและครอบครัวสามารถยอมรับกฏกติกาของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งมีการถ่ายทอดสดระหว่างบรรพชา

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ


          ๑. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน
          ๒. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนและบุคคลอื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักปรับตัว อดทน มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
          ๓. นับถือศาสนาพุทธ มีความรู้เรื่องหลักธรรมเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา
          ๔. ดูแลรับผิดชอบตนเองได้ดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
          ๕. เป็นผู้ใฝ่รู้ กระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
          ๖. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องวัน เวลา และสถานที่ ของการจัดโครงการให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้จัดโครงการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ๗. สิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้จัดทำรายการแต่เพียงผู้เดียว (โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินคัดเลือก ตัวแทนเยาวชนที่มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับโครงการฯ ปี ๕)
          ๘. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไม่เกินวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วิธีการรับสมัครแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท


          ๑. เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
          ๒. ทีมงานโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ทำการลงพื้นที่เพื่อรับสมัครเยาวชนตามสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

          กรอกข้อมูลส่วนตัวส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่น่าสนใจ ภาพถ่าย และเรียงความในหัวข้อที่กำหนด มายังเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ และติดตามการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง www.trueplookpanya.com/truelittlemonk และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒-๖๙๙-๘๓๓๙ (ในวันและเวลาทำการ)


ฝ่าย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๑๒๕๒ อาคารทรู ทาวเวอร์ ๒ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐