แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
21 of 45
ข้อที่ 21.

วัตถุชิ้นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นราบลื่น เมื่อออกแรงคงตัว F1 ดึงวัตถุไปทางซ้าย และออกแรง F2 ดึงวัตถุไปทางขวา พร้อมกันตลอดเวลา โดยแบ่งการออกแรงดึงเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1 ออกแรง F1 50 นิวตัน และออกแรง F2 50 นิวตัน

ช่วงที่ 2 ออกแรง F1 60 นิวตัน และออกแรง F2 70 นิวตัน

จงหาว่าช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 วัตถุมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร ตามลำดับ

เฉลย

ตอบ 1) หยุดนิ่ง และความเร่งคงตัว โดยสามารถเขียนแผนภาพแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ดังนี้

 

1) พิจารณาช่วงที่ 1

∑F = F2 - F1

∑F = 50 -50

∑F = 0 N นั่นคือ วัตถุหยุดนิ่ง

2) พิจารณาช่วงที่ 2

∑F = F2 - F1

∑F = 70 - 60

∑F = 10 N เนื่องจากแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุจึงเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวไปทางขวา

ทบทวนบทเรียน