Log in | วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 | 2:10 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 ต.ค. 2559 บทคัดย่อ จงบุญ จากภัย 4 ครั้ง
24 ต.ค. 2559 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า “คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นางสาวจงบุญ จากภัย 4 ครั้ง
24 ต.ค. 2559 ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ นางสาวจงบุญ จากภัย 3 ครั้ง
24 ต.ค. 2559 รายงานการพัฒนาครูสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 6 ครั้ง
24 ต.ค. 2559 รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 6 ครั้ง
24 ต.ค. 2559 เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางศรีสุดา ดำคล้าย 15 ครั้ง
22 ต.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนิภาพร ดีตะนะ 3 ครั้ง
21 ต.ค. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30202 แคลคูลัสเบื้องต้น เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นางสาวสุมาลี ไกลเมือง 4 ครั้ง
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักคาวตองอินทรีย์ในกระถาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ภคพร สันธิ 23 ครั้ง
19 ต.ค. 2559 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning แบบออนไลน์ จัดการเรียนการสอน ม.3/3 นายเจียรนัย สิงห์คู่ 16 ครั้ง