Log in | วันศุกร์ที่ 22 ส.ค. 2557 | 9:00 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
19 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาชีววิทยา 4 เรื่องพันธุศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ นางบุญล้อม แก้วดอน 8 ครั้ง
19 ส.ค. 2557 ชุดการสอน เรื่อง ลำเพลินดอกบัว ( อุบลราชธานี ศรีวนาไล ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายกฤษณ์พงษ์ วรรณทอง 5 ครั้ง
16 ส.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายธีรพล เกียรติเจริญ 41 ครั้ง
15 ส.ค. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ 38 ครั้ง
13 ส.ค. 2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง วัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวศศิมา รุ่งสินวนิช 65 ครั้ง
12 ส.ค. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายสมบุญ เสาร์ปา 66 ครั้ง
31 ก.ค. 2557 โครงงาน “ปั้นข้าวจี่ ฝีมือหนู” กษมาพร เข็มสันเทียะ 153 ครั้ง
28 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นายบุณญเดช ปิ่นเพ็ชร 167 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ไขความรู้ภูมิศาสตร์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ 152 ครั้ง
27 ก.ค. 2557 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางเสมา บุ้งทอง 127 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา