Log in | วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2560 | 2:15 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
23 มิ.ย. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 พิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์ 10 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุวิมล สิงห์คำ 5 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 พิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์ 7 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เยาวดี รอบคอบ 5 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง About me สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซาล์มา อาแว 13 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิรกรานต์ อ่อนจีระ 41 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 รายงานผลการศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มาริสา กระจ่างจิตร 6 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม โรงเรียนบ้านงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสระมาลา นางแวสาลีฮะ ตูหยง 4 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง About me สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางซาล์มา อาแว 10 ครั้ง