Log in | วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559 | 20:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 เม.ย. 2559 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง20263 รายวิชา งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มณฑา รัตนรัตน์ 7 ครั้ง
26 เม.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชางานธุรกิจ ง23101 นายสมพงค์ บุญส่งศรี 8 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ท21101 ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อรอิริญา อินต๊ะ 12 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุภกิจ กลางนอก 4 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางวราภรณ์ วงษ์พานิช 6 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยใช้นิทานประกอบการจัดประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กนกวรรณ ศรีจำนงค์ 6 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางวรรณา ผุยหนองโพธิ์ 4 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางประกายเนตร กาฬภักดี 5 ครั้ง
25 เม.ย. 2559 รายงานการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ประกอบการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางเนตรนภิส จันทร์น้อย 6 ครั้ง
24 เม.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ วิชา ท21101 ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อรอิริญา อินต๊ะ 1 ครั้ง