Log in | วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558 | 6:49 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นางสุนีย์ สุขศรี 14 ครั้ง
27 มี.ค. 2558 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ราเพชร พรประทุม 9 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสตรีพัทลุง นางจงจิตร นิลวงค์ 10 ครั้ง
26 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author ณัฐ นนทะเสน 45 ครั้ง
25 มี.ค. 2558 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Paint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวธัญธนา อึ้งตระกูล 28 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นางศิริวรรณ การเรียน 21 ครั้ง
24 มี.ค. 2558 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในแถบภูมิภาคอาเซียน ของนักเรียนชั้นม ทิพวรรณ พิลา 22 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์ 10 ครั้ง
23 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายวินัย เงินสลึง 19 ครั้ง
22 มี.ค. 2558 ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนเรื่อง Indirect Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โชติกาพัฒน ไพศาลวงศ์ 30 ครั้ง