Log in | วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561 | 7:07 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ก.ค. 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชา สถิติเบื้องต้น ปรัชญากร ฮดมาลี 9 ครั้ง
19 ก.ค. 2561 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร นางสุมาลี ภูศรีอ่อน 4 ครั้ง
19 ก.ค. 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร มนัสดา ดำแก้ว 3 ครั้ง
19 ก.ค. 2561 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ นายสุรชัย ภิยารมณ์ 4 ครั้ง
19 ก.ค. 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนัฎฐพัฒน์ อุทโท 2 ครั้ง
18 ก.ค. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปี สุนทราวดี กมลเศษ 1 ครั้ง
18 ก.ค. 2561 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล นางสาวอารมย์ พูลภักดี 1 ครั้ง
18 ก.ค. 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางสาวอารมย์ พูลภักดี 1 ครั้ง
18 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรางทิพย์ หมาดดาเร๊ะ 1 ครั้ง
18 ก.ค. 2561 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายสรรเสริญ ขวัญดี 1 ครั้ง