Log in | วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 | 0:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ตะโกนโยนยื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 นายศรุต รัฐปัตย์ 32 ครั้ง
22 มี.ค. 2560 รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นางบุษราพร ศิริวรรณ 25 ครั้ง
22 มี.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวปวริศา นามสีพันธ์ 19 ครั้ง
22 มี.ค. 2560 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเอี่ยมสกุล หมุนลี 6 ครั้ง
22 มี.ค. 2560 การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมพูนุท โนนทนวงษ์ 32 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ความผันแปรของโลกใบน้อย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย 29 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพพรรณไม้ด้วยสีน้ำ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นางดารุนีย์ รักยา 12 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางกันยารัตน์ มีศรี 17 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง “อาหารล้านนา นำคุณค่าสู่ชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อรองรับการประเมินโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น อนุวัตร เจือจันทร์ 13 ครั้ง
21 มี.ค. 2560 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสิริมา บุญครอบ 21 ครั้ง