Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 9:45 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 พ.ย. 2561 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายวรษา จักรพันธุวงค์ 3 ครั้ง
14 พ.ย. 2561 การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร Kanita Phongkasettakum 5 ครั้ง
14 พ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกมะเขือเทศอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางภัทรนาถ วะไลใจ 6 ครั้ง
14 พ.ย. 2561 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) นางดวงอมร สุวรรณรัตน์ 3 ครั้ง
14 พ.ย. 2561 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ ชญาดา ด้วงสงฆ์ 7 ครั้ง
13 พ.ย. 2561 การประมวลองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหาร Kanita Phongkasettakum 3 ครั้ง
11 พ.ย. 2561 พุทธศาสนาคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจิรณัฐธภัค ควรแถลง 13 ครั้ง
10 พ.ย. 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประอบการจัดการเรียนรู้แบบ EFCA เรื่องลมฟ้าและอากาศในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันเพ็ญ มิตรดี 8 ครั้ง
8 พ.ย. 2561 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นายวิทยา พุ่มยิ้ม ปีการศึกษา 2560 21 ครั้ง
8 พ.ย. 2561 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ธนนันท์ เสน่หานุกูล 7 ครั้ง