Log in | วันพุธที่ 18 ต.ค. 2560 | 10:45 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
4 ต.ค. 2560 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้แบบ 3 มิติ ว่าที่ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 38 ครั้ง
3 ต.ค. 2560 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อัญชลี วงศ์ใหม่ 10 ครั้ง
3 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ นายยะโกบ วาหาบ 34 ครั้ง
3 ต.ค. 2560 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระค นางฐิตาภรณ์ ประชุม 15 ครั้ง
2 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิมลพันธ์ สามเกษร 17 ครั้ง
2 ต.ค. 2560 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ 7 ครั้ง
2 ต.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านละลม นางณัฐชยา ฮวบกระโทก 7 ครั้ง
2 ต.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยสุขภาพและโภชนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อดุลย์ เทพศัทธา 8 ครั้ง
2 ต.ค. 2560 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวธัญรดา นาคม 12 ครั้ง
1 ต.ค. 2560 รายงานการสอนซ่อมเสริม เรื่องเศษส่วน โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 นางสาวิตรี ละมูลอ 24 ครั้ง