Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 | 2:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 ก.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา 18 ครั้ง
19 ก.ค. 2557 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยชุด มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางธีรนาฏ ข่าทิพย์พาที 59 ครั้ง
14 ก.ค. 2557 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สุทิศา สมบัติทวี 118 ครั้ง
11 ก.ค. 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ระบบจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนโปรแกรม โรงเรียนเมยวดีพิทยา นางสาวรัดดาวรรณ มานัด 73 ครั้ง
7 ก.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นางดวงฤทัย ลำพุทธา 107 ครั้ง
6 ก.ค. 2557 รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา2556 นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 71 ครั้ง
29 มิ.ย. 2557 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปาตีเมาะ ชูเดช 153 ครั้ง
27 มิ.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 96 ครั้ง
27 มิ.ย. 2557 รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นางเอื้อมพร ภิญโญ 121 ครั้ง
21 มิ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด สร้างสรรค์การประดิษฐ์ของใช้ ชนันท์ธิพัฒน์ ไชยเรียบ 191 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา