Log in | วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2558 | 21:34 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาค อริศรา คำพันธ์ 8 ครั้ง
17 พ.ค. 2558 การประเมินโครงการเขาคลองซองพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง สมปอง ชินตะวัน 18 ครั้ง
16 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังต เจริญ 19 ครั้ง
14 พ.ค. 2558 การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนวัดบางสะแกใน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทิวาพร ชาญธัญกรรม 40 ครั้ง
12 พ.ค. 2558 รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ชุดหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา นงค์นุช ศรีดามาตย์ 29 ครั้ง
11 พ.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 kanurak 47 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชา 50 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น กัญจน์กมล มาลี 23 ครั้ง
10 พ.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบผสมผสาน เรื่อง อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ในการทำงาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภนุวัฒน์ สุดาชม 51 ครั้ง
9 พ.ค. 2558 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเทคนิคคณิตคิดเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณแสง 51 ครั้ง