Log in | วันพุธที่ 23 ม.ค. 2562 | 9:51 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
21 ม.ค. 2562 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายราฆพ ประสานนาม 2 ครั้ง
21 ม.ค. 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ในสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จุไรรัตน์ สังข์แก้ว 3 ครั้ง
21 ม.ค. 2562 ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบา รินทร์รดี พิทักษ์ 5 ครั้ง
21 ม.ค. 2562 ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียน รินทร์รดี พิทักษ์ 4 ครั้ง
21 ม.ค. 2562 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “สุขกายสบายชีวี” โรงเรียนวัดท่าทอง นายศรัณยู นิติศิริ 4 ครั้ง
21 ม.ค. 2562 รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายบัญชา ชวาลไชย 2 ครั้ง
20 ม.ค. 2562 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีเอไอเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปริยากร สุภาพ 11 ครั้ง
20 ม.ค. 2562 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนเวียงสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเวียงสระ 6 ครั้ง
20 ม.ค. 2562 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ธนกร ยี่อินทร์ 6 ครั้ง
20 ม.ค. 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT นางทิพย์สุคนธ์ คอนเอม 5 ครั้ง