Log in | วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 | 14:12 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
23 พ.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คะน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณ สีมาตย์ 18 ครั้ง
21 พ.ค. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิริพรรณ บุญตอม 22 ครั้ง
18 พ.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชุด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ด้วยวิธีเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณ นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด 29 ครั้ง
17 พ.ค. 2559 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์สารในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ 17 ครั้ง
15 พ.ค. 2559 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว16101) เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์ 97 ครั้ง
12 พ.ค. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต นายชูชีพ พูลผล 78 ครั้ง
11 พ.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร ) ชั้นประถมศึกษาปีท พัชริน กระจ่าง 40 ครั้ง
10 พ.ค. 2559 การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 นางกนิษภาดา แสงนารี 63 ครั้ง
10 พ.ค. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย (WBI) เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31104 นายชัชวาลย์ กาจหาญ 53 ครั้ง
9 พ.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป นางขนิษฐา อันชำนาญ 58 ครั้ง