Log in | วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560 | 12:56 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
5 พ.ย. 2560 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด 220 ครั้ง
5 พ.ย. 2560 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภา รัตนา ญาณสูตร 65 ครั้ง
5 พ.ย. 2560 รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง My house กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ รัตนา ญาณสูตร 45 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 Economic model of sustainable development and good governance กิตตินันต์ พิศสุวรรณ ,นวลักษณ์ กลางบุรัมย์,-ขวัญสุมานา พิณราช 38 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 Human Capital in the 21st Century กิตตินันต์ พิศสุวรรณ ,นวลักษณ์ กลางบุรัมย์,-ขวัญสุมานา พิณราช 39 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 DEVELOPMENT STRATEGY FOR MANAGEMENT TOWARDS TRANSITION 21ST CENTURY THAILAND 4.0 กิตตินันต์ พิศสุวรรณ ,นวลักษณ์ กลางบุรัมย์,-ขวัญสุมานา พิณราช 32 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม ประมวลผลคำในการจัดทำเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอ อุดร ใจบุญ 58 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) นางเสริมสิริ เยาวพักตร์ 55 ครั้ง
3 พ.ย. 2560 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) นางเสริมสิริ เยาวพักตร์ 48 ครั้ง
2 พ.ย. 2560 รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศศิณัฏฐ์ แก้วเนตร 74 ครั้ง