Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2560 | 4:32 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
17 ม.ค. 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ผสานกลุ่มร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 นางเกศสุดา เลือดกระโทก 64 ครั้ง
17 ม.ค. 2560 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัฐติกา ปาริจฉัตต์ 10 ครั้ง
17 ม.ค. 2560 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิริพร วันทา 12 ครั้ง
17 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดภาษาอังกฤษน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุกฤษฏิ์ รอดกรุง 17 ครั้ง
17 ม.ค. 2560 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สายรุ้ง บุญเป็ง 12 ครั้ง
17 ม.ค. 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวพันทิวา ลาคำ 17 ครั้ง
16 ม.ค. 2560 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง Health and Routine ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอโณทัย เทวอนรัมย์ 9 ครั้ง
15 ม.ค. 2560 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึก สายรุ้ง บุญเป็ง 10 ครั้ง
14 ม.ค. 2560 ผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นเป็นกลุ่ม ที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ นางฮายาตี แดนิ 14 ครั้ง
14 ม.ค. 2560 รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 วรนุช ลิ่มมณี 11 ครั้ง