Log in | วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558 | 12:53 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 พ.ย. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกรรณิการ์ อ่อนพันธ์ 14 ครั้ง
26 พ.ย. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย แสนสุรินทร์ 3 ครั้ง
26 พ.ย. 2558 รายงานการสอนซ่อมเสริมเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกูยิ อำเภอรือเสาะ สำนั นางวนิดา ลอแม 8 ครั้ง
24 พ.ย. 2558 รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล นางสาวสุมล สาแหละ 57 ครั้ง
21 พ.ย. 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรม Ulead VideoStudio 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 จารุณี วงศ์เมือง 67 ครั้ง
21 พ.ย. 2558 เครื่องกรอเส้นด้ายด้วยระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 30 ครั้ง
21 พ.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ชั้น ป.6 ฮาซีนี ฮายอ 43 ครั้ง
19 พ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบำนารีศรีตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางณมน กุลวริยากร 49 ครั้ง
18 พ.ย. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่นะ นางบุณยากร อมรมนตรี 109 ครั้ง
18 พ.ย. 2558 รายงานการใช้ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุพา ปินตา 46 ครั้ง