Log in | วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 | 11:53 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
14 ส.ค. 2563 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายพีรพล เพื่อตนเอง 10 ครั้ง
14 ส.ค. 2563 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธ รายวิชาศาสนาและวัฒนธรรม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิษณุ จันทะนาม 6 ครั้ง
14 ส.ค. 2563 การอ่านจับใจความสำคัญ ป.4 ชุดที่ 1 นางขนิษฐา วัชรธีรเดช 4 ครั้ง
14 ส.ค. 2563 บทคัดย่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการอ่าน ป.4 นางขนิษฐา วัชรธีรเดช 5 ครั้ง
14 ส.ค. 2563 การพัฒนาความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาววิมาณรักษ์ โนนราชา 6 ครั้ง
13 ส.ค. 2563 การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวพรพริมล ชำนาญพล 2 ครั้ง
13 ส.ค. 2563 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) ร่วมกับชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขนิษฐา คล้ายแดง 1 ครั้ง
13 ส.ค. 2563 รายงานการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ปีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ นางสาวทองจันทร์ เนื่องแก้ว 3 ครั้ง
13 ส.ค. 2563 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุชาติ เอียดวงศ์ 17 ครั้ง
13 ส.ค. 2563 รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดลัฏฐิวนาราม สังกัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเ วราภรณ์ มาฟอง 10 ครั้ง