Log in | วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 | 12:03 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 เม.ย. 2561 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารสนเทศและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม 8 ครั้ง
26 เม.ย. 2561 รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้ชุดหนังสือนิทานหนูน้อยพอเพียง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง นางเรียมใจ คูณสมบัติ 2 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยะหริ่ง สินีนาฏ แวดอเลาะ 4 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ชุด ประกอบภาพ ชุดนิทานอีสป พัฒนาด้านสติปัญญา การอ่านเพื่อจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางสาววรรณสา เร็วไว 3 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เรื่อง รักชีวิตใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการ เร ประยูรศรี บุตรแสนคม 2 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 รายงานการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นางสันศนีย์ อ้วนล่ำ 0 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ชุด ประกอบภาพ ชุดนิทานอีสป พัฒนาด้านสติปัญญา การอ่านเพื่อจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางสาววรรณสา เร็วไว 3 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ นางสาวพรทิพย์ พลธรรม 0 ครั้ง
25 เม.ย. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดวงดาว รายวิชาโลก และดาราศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวอภิญญา จาดศรี 4 ครั้ง
24 เม.ย. 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ ชุด Fun with Words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษ เดือนเพ็ญ ธามณี 1 ครั้ง