Log in | วันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 | 18:40 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
24 พ.ค. 2560 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอำไพพรรณ หาญใจ 4 ครั้ง
23 พ.ค. 2560 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข 8 ครั้ง
22 พ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย นางเพชรณา บริพันธ์ 4 ครั้ง
22 พ.ค. 2560 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กฤตยา ภูพันนา 3 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิไพฑูรย์ ไสยโชติ 6 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำยางพิทยา นายนราวุธ การอรุณ 6 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ “พัฒนาการแห่งชีวิต” นายวิโรจน์ จันทร์เพ็ง 3 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางชนิสรา อริยะเดชช์ 5 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นางนุชจิรา มหาพัฒนไทย 4 ครั้ง
21 พ.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายอาคม เชิงสมอ 4 ครั้ง