Log in | วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 2559 | 7:47 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
1 ธ.ค. 2559 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายวิเชียร มอญแก้ว 16 ครั้ง
1 ธ.ค. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายธาวิต สุวรรณไตร 14 ครั้ง
29 พ.ย. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเร นายตะวัน วรรณจำรัส 8 ครั้ง
27 พ.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางไกรวัลย์ รัตนะ 24 ครั้ง
27 พ.ย. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกนกวรรณ เจริญชัย 26 ครั้ง
23 พ.ย. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางวีรนิษฐา บุญอ้อย 8 ครั้ง
21 พ.ย. 2559 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางดารารายณ์ พรหมพื้น 13 ครั้ง
21 พ.ย. 2559 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สุรชัย แสนสุรินทร์ 9 ครั้ง
21 พ.ย. 2559 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการโดยใช้สามเหลี่ยมโมเดล เด็กหญิงสุกานดา พันทะลา ,เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิ้นทอง , เด็กหญิงเบญจวรรณ อิทริน 17 ครั้ง
21 พ.ย. 2559 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายทวีชัย อัมพุธ 45 ครั้ง