Log in | วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 2557 | 17:39 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 พ.ย. 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสุวิมล บุญชิต 28 ครั้ง
25 พ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด The story of rising city, Uthaithani (Base on the motto of Uthaithani)สำหรับน นางจันทร์จิรา บุญมี 39 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมหรรษา พาเพลิน นางดารุณี ชนะกาญจน์ 38 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง อาหารพื้นบ้านนราธิวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางภัทรวดี เกิดแสงสุริยงค์ 18 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส นายณัฐวุฒิ แรงขิง 20 ครั้ง
24 พ.ย. 2557 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การพิมพ์ภาพ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ นางสาวนงนุช รุ่งเจริญศรีชัย 43 ครั้ง
23 พ.ย. 2557 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะชีวิตเรื่องเอดส์และเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหญ่ศร นางสาวเสาวนีย์ วงษ์วิลาศ 31 ครั้ง
20 พ.ย. 2557 รายงานการวิจัย การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวชวัลชร สมละออ 116 ครั้ง
17 พ.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคณิตพิชิต การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางพัสวีพิชญ์ ภักดีรัตนางกูร 95 ครั้ง
17 พ.ย. 2557 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นางสุรอยญา ดอเลาะ 68 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา