Log in | วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 2557 | 8:34 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
18 ธ.ค. 2557 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยา นางพิมพ์นารา นุปิง 8 ครั้ง
17 ธ.ค. 2557 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายทวี จำปาทอง 18 ครั้ง
15 ธ.ค. 2557 รายงานการประเมินการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 นายธนัฐ มาตชรา 19 ครั้ง
12 ธ.ค. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางเกศสรินทร์ เทพบุรี 27 ครั้ง
10 ธ.ค. 2557 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางวรางคณา แก้วสำอางค์ 88 ครั้ง
9 ธ.ค. 2557 รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางนิรมล กาเส็มส๊ะ 47 ครั้ง
8 ธ.ค. 2557 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแจกแจงปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววัชราภรณ์ ยลสุริยันวงศ์ 48 ครั้ง
7 ธ.ค. 2557 บทคัดย่อ ชื่อเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตีรณา หลวงศร วงษา 33 ครั้ง
7 ธ.ค. 2557 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวกังสดาล วุฒิ 41 ครั้ง
7 ธ.ค. 2557 รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม.35 นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ 45 ครั้ง