Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 4:27 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 ก.ค. 2558 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Reading for nice life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุพัตรา ศรีศิริ 17 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ว่าที่ ร.ต.โกสินทร์ ไทยจำนงค์ศิลป์ 7 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พินิจ มีคำทอง 9 ครั้ง
27 ก.ค. 2558 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วริษฐา สุริยวงศ์ 39 ครั้ง
26 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษ นางสุมน โปษยกฤต ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 12 ครั้ง
25 ก.ค. 2558 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Village : Ban Parainua กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาววชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูล 10 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 รายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย1 สำหรับชั้น ม.5 นายกิตตินันท์ อทุมชาย 23 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง23242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 นางบุญยดา สุยะหมุด 19 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางบรรพตี เมืองมูล 18 ครั้ง
23 ก.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต นางรัตมณี ไชยหาญ 19 ครั้ง