Log in | วันอังคารที่ 5 พ.ค. 2558 | 13:14 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
3 พ.ค. 2558 นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้ว นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้ว 8 ครั้ง
3 พ.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมวล สุขสนิท 7 ครั้ง
3 พ.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ 7 ครั้ง
1 พ.ค. 2558 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางขวัญใจ เมฆสุวรรณ์ 10 ครั้ง
30 เม.ย. 2558 รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กัญจน์กมล มาลี 7 ครั้ง
29 เม.ย. 2558 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาคณิตศาสตร์ รัตนาพร จังอินทร์ 23 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด บรรยากาศของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธัญญารัตน์ ศรีแก้ว 26 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที นิลาวรรณ พิกุลทอง 36 ครั้ง
28 เม.ย. 2558 รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ 24 ครั้ง
27 เม.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเคมี 2 เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รหัสวิชา ว30222 ประหยัด 29 ครั้ง