Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 2557 | 5:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
19 ก.ย. 2557 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อัมพร พินะสา 39 ครั้ง
19 ก.ย. 2557 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเป่าขลุ่ยเพียงออ ออเบื้องต้นด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพง อภิชาติ เนตรัจนทร์ 17 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นางเกษณี เทวาประดับ 74 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นางเกษณี เทวาประดับ 81 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นางเกษณี เทวาประดับ 50 ครั้ง
15 ก.ย. 2557 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Non-text information สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางกัญญา อุปจักร์ 51 ครั้ง
14 ก.ย. 2557 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งยาง ปีการศึกษา 2556 นายสุธรรม หาขุน 47 ครั้ง
13 ก.ย. 2557 Best practice "คิดวิเคราะห์บ่มเพาะด้วยโยนิโส" นางจุติมา พรหมศร 36 ครั้ง
12 ก.ย. 2557 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 KruWilailuck 59 ครั้ง
12 ก.ย. 2557 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การฝึกบวกลบค้นพบทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางจินตนา นูมหันต์ 69 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา