Log in | วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559 | 9:00 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
23 ก.ย. 2559 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูธัญธิดา สครรัมย์ 21 ครั้ง
23 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จตุรพร พันธ์งาม 5 ครั้ง
23 ก.ย. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปารดา เรืองแก้ว 5 ครั้ง
23 ก.ย. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความด้วยนิทานส่งเสริมคุณลักษณะ นางทิพยภรณ์ วรรณพงษ์ 11 ครั้ง
22 ก.ย. 2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด วิถีทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายขวัญชัย พยัฆโค 5 ครั้ง
22 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฯ นางสาวปิยะธิดา นาไต้ 9 ครั้ง
22 ก.ย. 2559 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอกภพและดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วลัยพร 25 ครั้ง
21 ก.ย. 2559 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ คอนสตรัคติวิสต์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง 20 ครั้ง
21 ก.ย. 2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการฝึกแบบวงจร นายนพคุณ นาคทอง 7 ครั้ง
21 ก.ย. 2559 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นป.6 นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา 10 ครั้ง