Log in | วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2558 | 14:35 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
27 ส.ค. 2558 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก นางดุลยกิตติ อุตสาหวรารัตน์ 13 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สารภี บัวทอง 8 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน นางกานดา วิริยากุล 16 ครั้ง
26 ส.ค. 2558 การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย นางกานดา วิริยากุล 5 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์และการบันทึกการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร 28 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษีไศล นายเชิดชัย ปัญญา 17 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์ 25 ครั้ง
25 ส.ค. 2558 รายงานการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสำนักขัน โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีเน้นกระบวนการกลุ่ม นางศิริกาญจน์ รอดหยู่ 35 ครั้ง
24 ส.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายธงธวัช ศรีบุญเรือง 31 ครั้ง
24 ส.ค. 2558 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน นางสาวสุภาสินี มีอาหาร 33 ครั้ง