Log in | วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559 | 22:01 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 ก.ค. 2559 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านดง พงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ 8 ครั้ง
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หนูน้อยนักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา นางลัดดาพร ฟูแสง 9 ครั้ง
21 ก.ค. 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุชาดา 18 ครั้ง
21 ก.ค. 2559 รายงานผลการใช้หนังสือนิทาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นางพวงน้อย หมะสมาน 15 ครั้ง
19 ก.ค. 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ Saowani Photeng 108 ครั้ง
19 ก.ค. 2559 ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางพัชรินทร์ ทะปน 10 ครั้ง
19 ก.ค. 2559 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ 19 ครั้ง
18 ก.ค. 2559 รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางยุพิน นารีหวานดี 10 ครั้ง
18 ก.ค. 2559 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปิยะภรณ์ 32 ครั้ง
18 ก.ค. 2559 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ปิยะภรณ์ 36 ครั้ง