Log in | วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558 | 11:21 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
22 ม.ค. 2558 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ รายวิชา การสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กานต์ชนก สิงห์ชู 27 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นางผณิตา ชิณวงศ์ 23 ครั้ง
21 ม.ค. 2558 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ CIPPA MODEL ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดการเขียนสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูปัญจภัทร หวัดสูงเนิน 23 ครั้ง
20 ม.ค. 2558 รายงานการประเมินโครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ของนักเรียนโรงเรียน พนาสนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน 20 ครั้ง
20 ม.ค. 2558 การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิบประเทศสมาชิกอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวโชษิตา เรืองสุข 30 ครั้ง
20 ม.ค. 2558 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์ 23 ครั้ง
20 ม.ค. 2558 หนังสือการ์ตูนเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์ 21 ครั้ง
19 ม.ค. 2558 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ 71 ครั้ง
19 ม.ค. 2558 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการทดลองของที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก วันดี จูเปี่ยม 101 ครั้ง
13 ม.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน และภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนร ครูนภาพร แสงศรี 105 ครั้ง