Log in | วันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 | 0:05 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้ว โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน 0 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทวีปแอฟริกา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน 3 ครั้ง
20 ก.พ. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างอลูมิเนียม เรื่องการทำมุ้งลวด นายสายยันต์ รัตนรังษี 0 ครั้ง
19 ก.พ. 2561 การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางเปียทิพย์ ด้วงนิล 1 ครั้ง
19 ก.พ. 2561 รายงานการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของพืช รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นางฉัตรหทัย นาหลวง 5 ครั้ง
18 ก.พ. 2561 การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย 1 เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางประภาภรณ์ พงษ์สิน 1 ครั้ง
18 ก.พ. 2561 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องจำนวนจริง ืศุภลักษณ์ 0 ครั้ง
18 ก.พ. 2561 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและพฤติกรรม การทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แ ธัญวรัตน์ ไก่สระแก้ว 3 ครั้ง
18 ก.พ. 2561 รายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจ รัศมีเดือน ทับเอี่ยม 3 ครั้ง
18 ก.พ. 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 ส.23102 น.ส. พิมพ์ชนก มณีทัพ 1 ครั้ง