Log in | วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2558 | 14:29 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
6 มี.ค. 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง21202 คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง 2 ครั้ง
6 มี.ค. 2558 รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสุมาลี บุญเฟื่อง 2 ครั้ง
5 มี.ค. 2558 เรื่อง การพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นางนริมล มูหำหมัด 4 ครั้ง
5 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเด อมรรัตน์ มัชปะโม 14 ครั้ง
5 มี.ค. 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล 8 ครั้ง
4 มี.ค. 2558 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ศิริชัย พูนสุวรรณ 4 ครั้ง
4 มี.ค. 2558 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รัชนีกร แก้วคุ้มภัย 6 ครั้ง
4 มี.ค. 2558 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริชัย พูนสุวรรณ 10 ครั้ง
3 มี.ค. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องสร้างเว็บสวยอย่างมืออาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววิยะดา หวังชนะ 4 ครั้ง
3 มี.ค. 2558 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางเกศราภรณ์ ชินพร 6 ครั้ง