Log in | วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559 | 3:30 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
25 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีชีวีปลอดโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนรินทร์ มูลศักดิ์ 13 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 รายงานผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งหน่วยการเรียนรู้ โรคควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายประภาส พลาศรัย 5 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ระนองบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นางละม้าย โอวเจริญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 8 ครั้ง
25 ส.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางพจนี เอี่ยมใส 6 ครั้ง
24 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีชีวีปลอดโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนรินทร์ มูลศักดิ์ 5 ครั้ง
24 ส.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พจนี เอี่ยมใส 5 ครั้ง
23 ส.ค. 2559 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุดา กระโห้ทอง 5 ครั้ง
23 ส.ค. 2559 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุพรรณี แก้วปาเขียว 9 ครั้ง
23 ส.ค. 2559 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา ง23202) เรื่อง การใช้ตัวดำเนินการร่วมกับค ครูภาวินี พรมโคตรค้า 8 ครั้ง
22 ส.ค. 2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ 6 ครั้ง