นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

True - Event | Trueplookpanya.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลการเก็บรวบรวม
การใช้ การเปิดเผยข้อมูลของท่าน สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราคือใคร

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทรูปลูกปัญญา ”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อทรูปลูกปัญญา เพื่อสอบถามได้ที่

สถานที่ติดต่อ : ฝ่าย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา : Call Center 02-761-2955 หรือ *9595
(*9595 ผู้ใช้บริการทรูมูฟ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อีเมล์ : admin@trueplookpanya.comบริการของทรูปลูกปัญญา

ทรูปลูกปัญญา เป็นสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา และสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม พัฒนาเสริมสร้างทักษะ วิชาการ และการพัฒนาตนเอง ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาช่องทางการกระจายความรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดโครงการ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ในเวลาต่อมา

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทรูปลูกปัญญา เก็บรวบรวม

ทรูปลูกปัญญา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือทำงาน เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ รายละเอียดการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของทรูปลูกปัญญา
ข้อมูลใด ๆ ที่ทรูปลูกปัญญา หรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการที่ได้สมัครไว้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ทรูปลูกปัญญา อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้
ทรูปลูกปัญญา ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยทรูปลูกปัญญา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับทรูปลูกปัญญา
จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างทรูปลูกปัญญา และท่าน
จากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
ทรูปลูกปัญญา ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ได้แก่ ทรูปลูกปัญญา ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย สถานศึกษา รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่ทรูปลูกปัญญา และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร ซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทรูปลูกปัญญา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเราเพื่อการยืนยันตัวตนผู้สมัคร เพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาและให้บริการตามคำขอของท่าน เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการ และนำเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน เพื่อปรับปรุงการให้บริการของทรูปลูกปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และข้อเสนอต่าง ๆ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของ ทรูปลูกปัญญา รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และทรูปลูกปัญญา เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทรูปลูกปัญญา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทรูปลูกปัญญา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทรูปลูกปัญญา จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยทรูปลูกปัญญา อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจของทรู หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาโครงการด้านการศึกษาของภาครัฐ ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณาที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่ทรูปลูกปัญญา และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทรูปลูกปัญญา มีการเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
ระยะเวลาจัดเก็บ : โดยทั่วไปทรูปลูกปัญญา จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของทรูปลูกปัญญา และทรูปลูกปัญญา อาจเก็บข้อมูลของท่านต่อไปหลังจากที่ท่านหยุดเป็นลูกค้าตามสมควร เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือทรูปลูกปัญญา ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ทรูปลูกปัญญา จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยท่านรับทราบว่าท่านจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกรณีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น และท่านรับรองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต
สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของทรูปลูกปัญญา เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัว ข้อ1 หรือตามช่องทางที่ทรูปลูกปัญญา กำหนด ทรูปลูกปัญญา ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ทรูปลูกปัญญา ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่ทรูปลูกปัญญา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ท่านยังคงสามารถใช้บริการของทรูปลูกปัญญา ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากทรูปลูกปัญญา ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ในระหว่างการใช้บริการ ทรูปลูกปัญญา จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของทรูปลูกปัญญา รวมถึงผู้โฆษณา และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทรูปลูกปัญญา คาดว่าท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถแจ้งทรูปลูกปัญญา
ได้ตลอดเวลาเพื่อหยุดการประมวลผลลักษณะนี้ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 1 หรือตามช่องทางที่ทรูปลูกปัญญา กำหนด

Cookies คืออะไร

Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org
ทรูปลูกปัญญา ใช้ Cookies อย่างไร
ทรูปลูกปัญญา จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และทรูปลูกปัญญา จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของทรูปลูกปัญญา ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของทรูปลูกปัญญา ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา ได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของทรูปลูกปัญญา ที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์อื่น ๆ
ประเภทของ Cookies ที่ทรูปลูกปัญญา ใช้
ทรูปลูกปัญญา ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้สำหรับเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา
Necessary – Cookies คุกกี้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา เพื่อความปลอดภัยหากท่านเข้าสู่ระบบและให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา
ได้อย่างปกติ Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมยม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
Functionality – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
การจัดการ Cookies
ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของทรูปลูกปัญญา ได้
เด็กและเยาวชน
ทรูปลูกปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทรูปลูกปัญญา
ในกรณีที่ทรูปลูกปัญญา มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรูปลูกปัญญา จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของทรูปลูกปัญญา และการใช้งานเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา เท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของทรูปลูกปัญญา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทรูปลูกปัญญา จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทรูปลูกปัญญา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ESRB Privacy Policy Content ESRB (Entertainment Software Rating Board)

คำชี้แจ้ง Content เรตติ้งที่ระบุกำหนดเอาไว้ตามข้อกำหนด ESRB เว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญาจัดอยู่ระดับ E-Everyone (ทุกวัย) คือ: Content เหมาะสำหรับทุกวัย หมวดหมู่ด้านการศึกษา

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ Webmaster
ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจรายละเอียดแล้ว และยอมรับข้อตกลงตามรายการ ดังต่อไปนี้