อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award 2018
Proposal True Young Producer Award 2018
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผล True Young Producer Award 2018

 

 

 

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ


การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560


ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13


True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่เท่'

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

    โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ด้วยความสนับสนุนของ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และยูนิเซฟ โดยในปีนี้จะเชิญชวนนิสิต นักศึกษาประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม 


 

    ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์' โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทำร้ายกันบนโลกออนไลน์ 


 

    โดยได้จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 8อุทยานการเรียนรู้ TK park โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู คอร์ปอเรชั่น , ทรูวิชั่นส์ และยูนิเซฟ  ร่วมตัดสินผลงานจำนวน 10 ท่านดังนี้...

 

 

 

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา

 

ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู 

 

 

คุณอนุชิต  เศวตามร์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา กลุ่มทรูสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


คุณปารเมศร์  รัชไชยบุญ

 

ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


 

คุณวิทวัส  ชัยปาณี

 

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


 

คุณอดิศักดิ์  อมรฉัตร

 

เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


 

คุณธีรพล  งามสินจำรัส

 

Executive Creative Director บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด


 

คุณอลงกต  เอื้อไพบูลย์

 

ผู้กำกับภาพยนตร์ , ผู้กำกับโฆษณา


 

คุณชาญ  รุ่งเรืองเดชวัฒนา

 

Film Director บริษัท Shi-Hua-Hua จำกัด

 


ทรูวิชั่นส์


คุณนครินทร์ ชานะมัย

 

Creative & Synergy Manager TrueVisionsผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyberbullying


คุณณฐา สมใจวงษ์

 

ผู้จัดการบริหารความร่วมมือระหว่างองค์กร ยูนิเซฟ

  

 

 ............................................................................................................

 

 

โดยผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้…

 

 

รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม

 

 

 

ทีม สวัสดีคะ ขอบคุณมากนะค่ะ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

สมาชิกในทีม

 

นายปทิรภูมิ สุขเกษม

 

น.ส.ณหทัย เนาถาวร

 

น.ส.นปภา วิชัยกุล

 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ


  

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


 

 

ทีม ข้าวปั้น คณะออกแบบนิเทศศิลป์

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง


 

สมาชิกในทีม

 

นายสืบสาน วัฒนะโชติ

 

น.ส.ฐิติภา เทียนทอง

 

น.ส.ณัฐธิดา สิริเกษมสุข

 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์


  

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


 

 

ทีม Get your hands off my beer

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

สมาชิกในทีม

 

น.ส.เมษญา คำมั่น 

 

นายวรวิช บุญใหญ่

 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยอภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์


 

 

 


 

 

 

รางวัล  Popular Vote  ขวัญใจมหาชน


 

 

ทีม Popular Million Project By Art Ed

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

สมาชิกในทีม

 

น.ส.ญาสุมินทร์ เทียนคำ

 

น.ส.ฐิติรัตน์ นพแก้ว

 

นายปริญญา แหล่แก่น

 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.เขม เคนโคก


  

 

 

รางวัลชมเชย


 

 

1. ทีม Trigger

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิกในทีม

น.ส.วิจิตรา คูหาประเสริฐสุข

น.ส.ภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต

น.ส.นิรชา เหล่ามาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์พรรณพิลาศ กุลดิลก2. ทีม #พ่ออยากให้เป็นเด็กฟิล์ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาชิกในทีม

น.ส.ชนมณี นันท์ธราธร

น.ส.กุลนาถ บัวทรัพย์

น.ส.กุลธิดา สิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์3. ทีม มมอ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาชิกในทีม

น.ส.วริศรา เงินวิลัย

น.ส.ศุภรดา ชูชื่อ

น.ส.ณิชา เบ้าสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์4. ทีม แก๊งนักสืบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาชิกในทีม

นายกฤษณะ ทรัพย์จตุพร

น.ส.ขวัญกมล หนูแก้ว

น.ส.สาริศา บุญแจ่มรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์5. ทีม ฮัลโหลสติ

คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สมาชิกในทีม

น.ส.นัทธมน มัชฉิมานนท์

น.ส.พัชรนันท์ สมาทิน

น.ส.จรณินทร์ อินทร์เปลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต6. ทีม Black Water Production

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมาชิกในทีม

นายชวนากร แสงสว่าง

นายกิตติชัย ขอมีกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง

 

 

 

    โดยทีมชนะเลิศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา  มีกำหนดเดินทางไปทัศนศึกษา ชมศิลปะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น  ในเดือนพฤษภาคม 2562


 

    และผลงานโฆษณาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม จะได้นำมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของทรู และสื่อในเครืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้รับชมออนไลน์ผ่านทาง www.youtube.com/truemoveh ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 ผลงานที่มียอดวิว ยอดแชร์ และคอมเม้นท์สูงที่สุด ทรูมูฟ เอช จะมอบทุนการศึกษา 100,000 บาท โดยจะประกาศผลในเดือนพฤษภาคม 2562


 

    สุดท้ายนี้กลุ่มทรู ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน , อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต - นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดทุกสถาบัน แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า กับโครงการ True Young Producer Award 2019... 

 
True Young Producer Award 2018โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018 ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying  หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'


 
 
     กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ     
 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
 
3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์
 
 
 
เจ้าของโครงการ ฯ
 
- กลุ่มทรู
 
 
 
ผู้ดำเนินโครงการ ฯ
 
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรูวิชั่นส์ 
- ทรูมูฟ เอช
 
 
 
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ
 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ยูนิเซฟ
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
 ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 
 
 
 
 
ประเภทของการประกวด
 
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'
 
 
 
หลักเกณฑ์การประกวด 
 
การคัดเลือกรอบ Story Board
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานการประกวดดังนี้...
 
1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561
 
2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  
การตอบโจทย์ ความ WOW ของไอเดีย การใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 
3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษ
ขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 
 
 
การคัดเลือกรอบที่ 1
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่าง
วันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 
การคัดเลือกรอบที่ 2
 
1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 
2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award2018
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์
ในการประกวด***
 
3)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMVความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080)
ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)
 
 
 
การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
 
1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการจาก กลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม , ยูนิเซฟ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 
 
2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 
3) งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 
4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับ
ใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 
5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 
 
6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
 
 
 
รางวัล และ ทุนการศึกษา
 
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 285,000 บาท
 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
- ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
4) รางวัล Popular Vote
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ประกาศนียบัตร
 
6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์สูงที่สุด (ทางwww.youtube.com/truemoveh)
- ทุนการศึกษา 100,000 บาท
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทร. 02-8586279 , 089-1396064
 
 
 
วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2018
 
ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ : 2 กรกฎาคม 2561
 
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 4 - 9 ตุลาคม 2561
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก 10 ตุลาคม 2561
 
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 16 ตุลาคม 2561
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 17 ตุลาคม 2561 
 
กิจกรรม Workshop : 29 ตุลาคม 2561
 
ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
 
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2561
 
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : 12 - 31 ธันวาคม 2561
 
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : 20 ธันวาคม 2561
 
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 20 ธันวาคม 2561


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน