แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
69% Complete
14 of 45
ข้อที่ 14.

นำสารละลาย A B C และ D ซึ่งมีลักษณะใส ไม่มีสี มาพิจารณาสี เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้

จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับ pH ของสารละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

เฉลย

ตอบ 4) B < A < D < C

เนื่องจาก

ทบทวนบทเรียน
การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย | 32832 views
การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย | 1067 views
การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย | 2008 views
การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย | 466 views