แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
47% Complete
13 of 45
ข้อที่ 13.

ทดลองลดอุณหภูมิสาร A ซึ่งเป็นแก๊ส และให้ความร้อนแก่สาร B ซึ่งเป็นของแข็ง ทำให้สารทั้ง 2 ชนิด เกิดการเปลี่ยนสถานะ บันทึกอุณหภูมิของสารแต่ละชนิดที่เวลาต่างๆ แล้วนำมาเขียนกราฟได้ดังนี้

จากข้อมูล ที่อุณหภูมิใด สาร A และสาร B มีการจัดเรียงอนุภาคสถานะเดียวกัน และคือสถานะใด

เฉลย

ตอบ 2) T1 และ T3 โดย สถานะคือ แก๊ส และ ของแข็ง ตามลำดับ

เนื่องจาก จากกราฟ สาร A มีสถานะแก๊ส เมื่อลดอุณหภูมิ จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว และของแข็งตามลำดับ ส่วนสาร B มีสถานะของแข็ง เมื่อให้ความร้อน จึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว และแก๊สตามลำดับ โดย ณ อุณหภูมิต่างๆที่กำหนดให้ พบว่า ที่ T1 สารทั้ง 2 ชนิดอยู่ในสถานะแก๊ส และที่ T3 สารทั้ง 2 ชนิดอยู่ในสถานะของแข็ง แต่ที่ T2 สาร A อยู่ในสถานะของแข็ง แต่สาร B อยู่ในสถานะของเหลว