แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
15 of 45
ข้อที่ 15.

พิจารณาวิธีการแยกสารผสม 3 ชนิด โดยทั้ง 3 ชนิดเป็นของแข็งทั้งหมด ดังแผนภาพต่อไปนี้

ข้อใดระบุวิธีการแยกสารได้ถูกต้อง

เฉลย

ตอบ 4) เนื่องจาก วิธี A คือการแยกสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กออกจากสารที่ไม่ใช่แม่เหล็ก จึงเป็นการใช้แม่เหล็กดูด วิธี B ได้สารแยกออกมา 2 ชนิดคือเปลือกส้ม และน้ำเกลือ ทำให้รู้ว่ามีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการละลายน้ำแล้วกรอง วิธี C คือการแยกน้ำมันหอมระเหยจากพืช จึงเป็นการสกัดด้วยไอน้ำ และวิธี D สารที่ได้คือเกลือชนิดเดียว จึงเป็นการแยกสารเนื้อเดียวที่มีตัวละลายอยู่ 1 ชนิด จึงเป็นการระเหยแห้ง