แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
11 of 45
ข้อที่ 11.

ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีการใช้สารพิษดีดีที ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งนักวิจัยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สารตกค้างในดิน พบปริมาณดีดีทีเป็นจำนวนมาก บุคคลในข้อใดจัดการแก้ไขปัญหาสารตกค้างไม่ให้เกิดการถ่ายทอดไปยังโซ่อาหารได้ดีและยั่งยืนที่สุด

เฉลย

ตอบ 1) นาย ก ปลูกมันสำปะหลังและเก็บเกี่ยวนำออกไปจากพื้นที่​

เนื่องจาก เป็นวิธีที่ทำให้สารดีดีทีที่ตกค้างไม่ส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นในโซ่อาหารได้ดีที่สุด

ทบทวนบทเรียน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 292 views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 359 views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 272 views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 301 views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 293 views
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | 372 views