หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 49 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 160.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA312573 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.3 187.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA311100 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ชุดที่ 1 20 ป.3 84.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA310958 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 50.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA310862 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร 10 ป.3 39.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA310331 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องคณิตคิดในใจ 20 ป.3 69.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA310246 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวกลบคูณหาร 10 ป.3 39K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA310005 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ชุดที่ 1 10 ป.3 34.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA309989 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการวัด ชุดที่ 1 10 ป.3 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA309957 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 ป.3 34.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA307997 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องเวลา 7 ป.3 39.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA02215 ข้อสอบ เรื่อง โจทย์ปัญหา 10 ป.3 47.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA02093 ข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์ 10 ป.3 45K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301809 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล 15 ป.3 30K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301807 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 15 ป.3 96.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301805 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ 10 ป.3 28.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301803 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 14 ป.3 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301801 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน 10 ป.3 36.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301799 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง 15 ป.3 31.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301797 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง 18 ป.3 27.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301795 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง 17 ป.3 40.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301793 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 19 ป.3 30.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301791 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 15 ป.3 16.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301787 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 15 ป.3 20.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA301785 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000 15 ป.3 26.1K เริ่มทำข้อสอบ