ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ