ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ