ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ