แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
6 of 45
ข้อที่ 6.

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด

เฉลย

ตอบ 2) หากพบโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ แสดงถึงภาวะการทำงานที่ผิดปกติของหน่วยไต

เนื่องจาก ข้อ 1) แก้ไขเป็น เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ในระบบเลือด

ข้อ 3) แก้ไขเป็น การย่อยโปรตีนพบได้ที่บริเวณปากและลำไส้เล็กของมนุษย์

ข้อ 4) แก้ไขเป็น หลอดเลือดในกลุ่มเวนโดยส่วนมากจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับคืนสู่หัวใจ

ทบทวนบทเรียน