แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
47% Complete
5 of 45
ข้อที่ 5.

การทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีอายุ น้ำหนัก และขนาดเท่ากัน แต่แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด โดยเริ่มต้นในชุดการทดลองที่ 1 ใช้สำลีแห้งในการวางเมล็ด และชุดการทดลองที่ 2 ใช้สำลีชุ่มน้ำในการวางเมล็ด

จากการทดลองข้างต้นนักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์เมล็ดในชุดการทดลองทั้งสองจะเป็นดังคำตอบ A หรือคำตอบ B และเพราะเหตุใด

เฉลย

ตอบ 3)   คำตอบ B เพราะ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของเมล็ด โดยเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน รากจะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลก

เนื่องจาก ชุดการทดลองที่ 1 เป็นสำลีแห้งจึงทำให้เมล็ดที่เพาะไม่งอก ชุดการทดลองที่ 2 เป็นสำลีชุ่มน้ำจึงทำให้เมล็ดงอกได้ โดยการงอกของเมล็ดจะต้องมีรากที่เจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลกและยอดที่เจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลก ตรงกับคำตอบข้อ B

ทบทวนบทเรียน
การตอบสนองของพืช | 2071 views