แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
4 of 45
ข้อที่ 4.

นายแดนทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืช 3 วิธีการและเก็บผล พบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังตารางด้านล่าง อยากทราบว่าวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีการที่ A, B และ C ของนายแดนคือวิธีการใด ตามลำดับ

เฉลย

ตอบ 1) การปักชำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ด

เนื่องจาก การปักชำจะได้ต้นลูกที่ไม่มีรากแก้วแต่ใช้เวลาและต้นทุนต่ำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้เวลาน้อยเหมาะกับพืชหายาก แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำ และการเพาะเมล็ดเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ต้นลูกที่อาจมีลักษณะไม่เหมือนต้นพ่อแม่ได้

ทบทวนบทเรียน
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช | 27066 views
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช | 1951 views
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช | 5152 views
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช | 3129 views